De beproevingen van de Profeet en zijn volgelingen.

In de tijd, dat de Boodschapper van Allah salallahu aleyhie wa salaam, de Boodschap doorgaf aan de mensen, kreeg hij veel vijanden. Ook de mensen die de islam omarmden kregen met deze vijanden te maken.

 

Inhoudsopgave

 • Het nieuws over de oproep van Mohammed salallahu aleyhie wa salaam lekte uit
 • De tijd was gekomen om openlijk te preken.
 • De Profeet salallahu aleyhie wa salaam is een ‘magiër’, een ‘leugenaar’ en een ‘afvallige’
 • Nieuwe wanhopige pogingen van de Quraisj
 • De slechte mensen lachten op vele manieren om de rechtschapene.
 • Onderdrukking die de Profeet salallahu aleyhie wa salaam onderging.
 • Martelingen die de volgelingen, moge Allah ze genadig zijn, ondergingen.
 • De situatie was niet langer meer te verdragen.
 • Mohammed salallahu aleyhie wa salaam moet dood.
 • De poging van Abu Djahl om Mohammed salallahu aleyhie wa salaam de doden.
 • Boycot
 • Onze beproevingen.

 

 

Het nieuws over de oproep van Mohammed salallahu aleyhie wa salaam lekte uit

Het nieuws over de oproep van Mohammed salallahu aleyhie wa salaam lekte uit en werd in heel Mekka van openbaar belang. In het begin maakten de Mekkaanse leiders zich niet druk om Mohammed salallahu aleyhie wa salaam, omdat ze dachten dat hij slechts een religieuze filosoof was, en besteedden er geen aandacht aan. Maar deze onverschillige houding veranderde al snel in ware vrees. De polytheisten van de Quraisj begonnen de bewegingen van Mohammed salallahu aleyhie wa salaam scherp en bezorgd in de gaten te houden, uit vrees dat zijn oproep zich zou verspreiden en dat er een verandering in de heersende mentaliteit zou komen.

{Fiqh As-Sirah p.76}

 

De tijd was gekomen om openlijk te preken

Drie volle jaren was Mohammed salallahu aleyhie wa salaam tevreden geweest met het onderwijzen binnen een vrij beperkte kring. In deze drie jaren stond er een groep van gelovigen op die gekenmerkt werden door een gemoedstoestand van de broederschap en samenwerking, met één vastgesteld doel in hun gedachten: Het verspreiden en het stevig verankeren van de oproep tot de islam. De tijd was echter gekomen om openlijk het geloof van de Heer te preken.

 

De Profeet salallahu aleyhie wa salaam is een ‘magiër’, een ‘leugenaar’ en een ‘afvallige’

De Quraisj wisten dat de Arabische delegaties spoedig zouden komen. Zij kwamen overeen, dat het noodzakelijk was om over een middel na te denken, dat er zeker voor zou zorgen, dat de Arabische pelgrims verre zouden blijven van het nieuwe geloof dat door Mohammed salallahu aleyhie wa salaam gepreekt werd. Ze gingen overleggen, en kwamen tot het besluit om tegen de pelgrims te zeggen dat Mohammed salallahu aleyhie wa salaam een magiër was, die zo krachtig en bedreven in zijn kunst was, dat hij met succes een zoon van zijn vader zou vervreemden, een man van zijn broeder, een vrouw van haar echtgenoot en een man van zijn clan.

{Ibn Hisjam, 1/271; Fi Zilal Al-Qoer-aan 29/188}

 

De slechtste van hen was de gezworen vijand van de islam, Abu Lahab, de oom van de Profeet salallahu aleyhie wa salaam, die de voetstappen van de Profeet salallahu aleyhie wa salaam volgde, luidop roepend: ‘’Oh mensen, luister niet naar hem, want hij is een leugenaar; hij is een afvallige.’’

 

Onze geliefde Profeet Mohammed salallahu aleyhie wa salaam werd dus uitgemaakt voor een magiër, een leugenaar en een afvallige.

 

Nieuwe wanhopige pogingen van de Quraisj

Toen zij zich volledig realiseerden dat Mohammed salallahu aleyhie wa salaam nooit van zijn oproep zou kunnen worden afgebracht, namen de Quraisj in een wanhopige poging het oprukken van de groep te keren, zij namen hun toevlucht tot andere goedkope middelen:

 

Schofferen, vernederen, belachelijk maken, verloochenen en lachwekkende, goedkope manieren, die allemaal gericht werden op de nieuwe bekeerlingen, in het algemeen Mohammed salallahu aleyhie wa salaam in het bijzonder, om zo het moraal te verlagen en hun vurige ijver te laten verslappen. Zij beschuldigden de Profeet salallahu aleyhie wa salaam ervan een man te zijn die door een djinn werd bezeten, of iemand die geestesziek was.

 

‘’En zij zeggen: ‘’O, jij aan wie de ‘vermaning’ neer is gezonden! Waarlijk, jij bent een dwaze man.’ ’’

{15:6}

 

Of een leugenaar, die aan hekserij deed:

 

‘’En zij (de Arabische heidenen) vragen zich af waarom een waarschuwer uit hun midden tot hen is gekomen! En de ongelovigen zeggen: ‘Dit is een tovenaar, een leugenaar.’’

{38:4}

 

 

 

 

 

Hun ogen keken ook naar de goede man alsof blikken konden doden, of ze lieten hem struikelen, of probeerden hem in zijn onwankelbaarheid of fermheid te storen. Zij gebruikten allerlei soorten beledigingen: ‘’dolleman’’, of ‘’iemand die door een kwade geest wordt bezeten’’, enzovoorts.

 

‘’En waarlijk, degenen die ongelovig zijn, zouden je bijna door hun blikken willen doden vanwege hun haat wanneer zij de herinnering horen en zeggen ‘Waarlijk, hij is een bezetene!’ ‘’

{68:51}

 

De slechte mensen lachten op vele manieren om de rechtschapene

 • Inwendig lachten zij hen uit, vanwege hun geloof, omdat zij zichzelf superieur voelden.
 • Wanneer de rechtschapenen mensen hen in openbare plaatsen passeerden, beledigden ze hen en knipoogden naar ze.
 • Ze achtervolgden hen tot in hun huizen.
 • Waar en wanneer ze hen zagen, berispten ze hen en noemden ze dwazen, die de weg kwijt waren.

 

In het hiernamaals zullen al deze trucjes en leugens gezien worden voor wat ze zijn en de rollen zullen omgedraaid worden. Allah, de Verheven zegt in de Koran:

 

‘’Waarlijk! (Tijdens het wereldse leven) lachten de zondaren de gelovigen uit. En wanneer zij ze voorbijliepen, knipoogden zij naar elkaar. En als zij weer onder hun eigen mensen waren, bespotten zij hen. En als zij hen zagen, zeiden zij: ‘Waarlijk! Zij zijn zeker afgedwaald!’ Maar zij zijn niet als wachters over hen ingesteld.’’

{83:29-33}

 

Onderdrukking die de Profeet salallahu aleyhie wa salaam onderging

Zij bleven bedroevend onwetend en bleven pijnlijk in de gebreke, want zij konden niet beseffen dat een onderwijzer van de mensheid iemand is die hun aard deelt, zich in hun levens mengt, bekend is met hun gedragingen en meevoelt in hun vreugde en verdriet. Na langdurige overleg, kwamen zij tot een besluit om maatregelen te nemen die bedoeld waren om het opdrukken van de islam op verschillende manieren te stoppen. Zij waren vastbesloten kosten nog moeite te besparen bij het bestrijden van het nieuwe geloof. Zij besloten de Profeet salallahu aleyhie wa salaam te belasteren en de nieuwe bekeerlingen aan verschillende soorten martelingen te onderwerpen, alle beschikbare bronnen gebruikend.

 

Abu Lahab wierp stenen naar de Profeet salallahu aleyhie wa salaam. Zijn vrouw, Umm Djamil bint Harb, had ook haar deel in de genadeloze veldtocht. Zij bond doornbundels samen met touwen van gedraaid palmbladvlas en strooide ze uit op de paden waarvan werd verwacht, dat de Profeet salallahu aleyhie wa salaam ze zou nemen, om hem lichamelijk letsel toe te brengen. Zij was ontzettend sluw, slechtgehumeurd en gebruikte beledigende taal, ze waar zeer bedreven in haar kunst van het aansteken van het vuur van onenigheid. Ze werd terecht genoemd als de ‘’drager van het brandhout’’ in de Edele Koran.

 

‘’Vernietigd zijn de beide handen van Abu Lahab en vernietigd is hij. Hij zal geen profijt hebben van zijn bezit en wat hij pleegde te verdienen. Hij zal een vlammend Vuur binnentreden. En (ook) zijn vrouw: de draagster van brandhout. Om haar nek een touw van vezels.’’

{Al Masad 111}

 

Abu Lahab en zijn gezin bleven dat soort schaamteloze voorbeelden van martelingen toebrengen, ondanks de bloedbanden die hen met elkaar verboden, want hij was de oom van de Profeet salallahu aleyhie wa salaam, en zij leefden in aangrenzende huizen. Eigenlijk onthielden slechts weinigen van de buren van de Profeet salallahu aleyhie wa salaam zich ervan hem te belasteren. Zij gooiden zelfs de ingewanden van een geit op zijn rug, terwijl hij zijn gebeden uitvoerde.

 

Op gezag van Ibn Mas’ud heeft Al-Bukhari overgeleverd, dat eens, toen de Profeet salallahu aleyhie wa salaam zich ter aarde wierp, terwijl hij in Al-Ka’ba bad, Abu Djahl zijn metgezellen vroeg, hem de vuile foetus van een vrouwtjeskameel te brengen en hij legde die op de rug van de Profeet salallahu aleyhie wa salaam.

{Sahih Al-Bukhari, 1/37}

 

 

 

Hun algehele proces van verrichten van kwaadaardige handelingen omvatte ook lasterpraat en roddel als middel tot onderdrukking. De leiders van Mekka in het algemeen, namen hier hun toevlucht toe.

 

‘’Wee voor de lasteraar en degenen die kwaadspreken.’’

{104-1}

 

Eens zwoer Abu Djahl dat hij het gezicht van de Boodschapper van Allah salallahu aleyhie wa salaam door het stof zou halen en over zijn nek zou lopen. Hij was nog niet op weg gegaan om zijn slechte bedoeling ten uitvoer te brengen, of men zag hem al terugkeren, zichzelf met zijn handen afschermend (alsof iets verschrikkelijks achter hem aanzat). Zijn metgezellen vroegen hem wat er aan de hand was. Hij zei: ‘’Ik zag een greppel van brandend vuur en vleugels die vlogen.’’ Later gaf de Profeet salallahu aleyhie wa salaam het volgende commentaar: ‘’Als hij verder door was gegaan, zouden de engelen, één voor één, zijn ledematen eraf hebben geplukt.’’

{Fi Zilal Al-Qoer-aan, 29/312; Sahih Muslim}

 

Eens ging Utaibah ibn Abi Lahab naar de Profeet salallahu aleyhie wa salaam en schreeuwde zeer trots en schaamteloos naar hem: ‘’Ik geloof niet in:

 

‘’Bij de ster wanneer die ondergaat.’’

{53:1}

 

En in:

 

‘’Terwijl hij naderde en dichterbij kwam.’’

{53:8}

 

Met andere woorden: ‘Ik geloof niet in ook maar iets van de Koran.’ Toen begon hij zeer aanmatigend met Mohammed salallahu aleyhie wa salaam om te gaan en benaderde hem gewelddadig, scheurde zijn shirt en spuwde naar zijn gezicht, maar zijn speeksel miste het heilige gezicht van de Profeet salallahu aleyhie wa salaam.

{Tafhim-ul-Qoer-aan, 6/522; geciteerd van Al-Isti’ab, Al-Isaba, Dala’il An-Nubuwwah, enz.}

 

Er is ook overgeleverd dat een ellendige afgodendienaar van de Quraisj, genaamd Uqbah ibn ‘Ab Mu’ait, eens over de nek van de Profeet salallahu aleyhie wa salaam liep, terwijl hij zichzelf in gebed ter aarde wierp, totdat zijn ogen uitpuilden.

{Mukhtashar Sirat Ar-Rasul, p.113}

 

Urwa ibn Az-Zubair heft overgeleverd: ‘’Ik vroeg Abdullah ibn ‘Amr ibn Al-‘Aash om mij te vertellen over het ergste dat de heidenen de Profeet salallahu aleyhie wa salaam aandeden. Hij zei: ‘Terwijl de Profeet salallahu aleyhie wa salaam in Al-Hidjr van Al-Ka’ba bad, kwam Uqbah ibn Al-Mu’ait en hij deed zijn kleding rondom de nek van de Profeet salallahu aleyhie wa salaam en wurgde hem hard.’ Abu Bakr kwam en greep hem bij zijn schouder en duwde hem bij de Profeet salallahu aleyhie wa salaam weg en zei: ‘Wil je een man doden, slechts omdat hij mijn heer is Allah zegt?’ ‘’

{Ibn Hisjam, 1/289}

 

Eens liep Abu Djahl langs de Profeet salallahu aleyhie wa salaam en beschuldigde de religie die toen door de Profeet salallahu aleyhie wa salaam werd gepreekt. Profeet salallahu aleyhie wa salaam hield zijn mond en uitte geen woord. Abu Djahl ging ongehinderd door en nam een steen, waarmee hij tegen het hoofd van de Profeet salallahu aleyhie wa salaam sloeg, zodat het begon te bloeden.

{Sahih Al-Bukhari}

 

 


 

Martelingen die de volgelingen, moge Allah ze genadig zijn, ondergingen

De oom van Uthman ibn ‘Affan had de gewoonte Uthman in een mat van palmbladeren te wikkel en dan een vuur onder hem aan te steken. Toen Umm Mush’ab ibn ‘Umair over de bekering van haar zoon hoorde, liet zij hem verhongeren en verbande hem uit haar huis. Hij was gewend aan een gemakkelijk leven, maar tijdens de nasleep van de martelingen die hem ten deel vielen, raakte zijn huid verschrompeld en kreeg hij een afgrijselijk uiterlijk.

{Rahmat-ul-lil’alamin, 1/57; Talqih Fuhum Ahl-al-Athar, p.60}

 

Bilal, een slaaf, werd hard door zijn meester geslagen, toen hij over zijn de bekering tot de islam te weten kwam. Soms werd er een touw rond zijn nek geboden en moesten de straatjongens hem door de straten en over de heuvels van Mekka slepen. Soms werd hij onderworpen aan een langdurige onthouding van eten en drinken; op andere momenten werd hij vastgebonden, liet men hem op het gloeiend hete zand liggen en onder het verpletterende gewicht van zware stenen. Vergelijkbare andere maatregelen werden aangegrepen om hem te dwingen zijn geloof te verlaten. Hij volhardde in zijn geloof, in de eenheid van Allah. Bij één van zo’n een gelegenheid kwam Abu Bakr langs; door medelijden geroerd kocht hij hem en bevrijdde hem uit zijn slavernij.

{Ibn Hisjam, 1/317-318; Rahmat-ul-lil’alamin, 1/57}

 

Een andere slachtoffer van de Quraisj was ‘Ammar ibn Jasir, een bevrijdde slaaf van Bani Makhzum. Samen met zijn vader en moeder omarmde hij de islam in een vroege fase. Herhaaldelijk moesten zij op het gloeiendhete zand liggen en werden zij hard geslagen. Soms werd ‘Ammar op kooltjes gegooid. De vader, Jasir, stierf door de herhaalde martelingen. De moeder van ‘Ammar, Summayah, werd door Abu Djahl zelf met bajonet doorstroken, met de dood als gevolg. Zij werd de eerste vrouwelijke martelaar in de islam. ‘Ammar zelf werd aan verschillende vormen van martelingen onderworpen en werd altijd bedreigd, dat hij zwaar zou lijden, behalve wanneer hij Mohammed salallahu aleyhie wa salaam zou beledigen en zijn geloof zou verlaten. In een moment van zwakte uitte hij een woord, dat als het verlaten van het geloof werd geïnterpreteerd, hoewel zijn hart nooit wankelde en hij kwam onmiddellijk naar de Profeet salallahu aleyhie wa salaam, die hem troostte vanwege zijn pijn en zijn geloof bevestigde. Onmiddellijk daaropvolgend, werd het volgende vers geopenbaard:

 

‘’Iedereen die ongelovig aan Allah is, nadat hij geloof heeft gehad, behalve die ertoe gedwongen wordt en in wiens hart nog geloof is.’’

{16:106}

 

Ook Abu Fakih was een hulpeloze slachtoffer. De onderdrukkers maakten altijd zijn voeten vast met een touw en sleepten hem door de straten van Mekka.

{Eidjaz At-Tanzil, p.53}

 

Khabbab ibn Al-Aratt was bij iedere mogelijke gelegenheid ook een gemakkelijk slachtoffer van vergelijkbare gewelddadigheden. Hij onderging tot de verbeelding sprekende martelingen en mishandelingen. De Mekkaanse polytheisten trokken aan zijn haar en draaiden zijn nek om en lieten hem op brandende kooltjes liggen, met een grote steen op zijn borstkas, om hem ervan te weerhouden te ontsnappen. Sommige moslims van rang en status werden in de ruwe huid van kamelen gewikkeld en weggeworpen en anderen werden in wapenuitrustingen gestopt en op het brandende zand gezet onder de verschroeiende zon van Arabië.

{Talqih Fuhum Ahl-al-Athar, p.60; Rahmat-ul-lil‘alamin, 1/57}

Zelfs de vrouwelijke bekeerlingen werden niet gespaard en de lijst is te lang om ze allemaal te bevatten. Zanirah, An-Nahdiyah en haar dochter, Umm Ubais, en vele anderen kregen hun volledige deel van de vervolging van de hand van de onderdrukkers – inclusie ‘Umar ibn Al-Khattab – uiteraard voor zijn bekering tot de islam.

{Ibn Hisjam, 1/319}

 


 

De situatie was niet langer meer te verdragen

De serie van vervolgingen startte aan het einde van het vierde jaar van het profeetschap. In het begin nog langzaam, maar dag na dag en maand na maand werd het erger, totdat de situatie zo zwaar werd en in het midden van het vijfde jaar niet langer te verdragen was, de moslims ernstig begonnen na te denken over haalbare manieren om de martelingen die hen werden aangedaan te vermijden. In deze sombere tijd werd Surah Al Kahf (De grot) geopenbaard.

 

‘’En als jullie je van hen terugtrekken en van dat wat zij anders dan Allah aanbidden, zoek dan de toevlucht in de Grot, jullie Heer zal jullie een mogelijkheid geven uit Zijn genade en jullie zaak voor jullie gemakkelijk maken.’’

{Al Kahf 18:16}

 

Mohammed salallahu aleyhie wa salaam moet dood

Nadat alle listen en samenzweringen van de Quraisj hadden gefaald, namen zij hun toevlucht tot hun oude praktijken van vervolging en het martelen van de moslims, op een nog heftiger en gewelddadiger manier dan ooit tevoren. Zij begonnen ook het idee te krijgen om de Profeet salallahu aleyhie wa salaam te doden. Dit vooral door de bekering van twee betrouwbare en machtige helden van Mekka; Hamzah ibn ‘Abdul Muttalib en ‘Omar ibn Al-Khattab.

 

De poging van Abu Djahl om Mohammed salallahu aleyhie wa salaam de doden

Abu Djahl riep eens: ‘’Ik getuig bij onze god, dat ik een heel zware steen zal dragen en die op het hoofd van Mohammed salallahu aleyhie wa salaam zal gooien, terwijl hij ter aarde geworpen ligt, om jullie van hem voor eens en altijd te verlossen. Ik ben niet bang voor wat zijn clan zal doen.’’ De mensen bij hem moedigden hem aan de daad bij het woord te voegen.

 

De volgende morgen lag Abu Djahl op de loer voor de komst van de Boodschapper van Allah salallahu aleyhie wa salaam, die zijn gebeden ging uitvoeren. De mensen van de Quraisj wachtten in hun verzamelplaatsen op nieuws. Toen de Profeet salallahu aleyhie wa salaam zichzelf ter aarde wierp, liep Abu Djahl, de zware steen dragend, naar voren om zijn slechte bedoeling uit te voeren. Zodra hij de Profeet salallahu aleyhie wa salaam genaderd was, trok hij zich met een bleek gezicht terug, met bevende, verdraaide handen waar de steen uit viel. Hierop snelden de toekijkende mensen op hem af, en vroegen hem wat er aan de hand was. Hij antwoordde:

‘’Toen ik hem naderde, kwam een mannetjeskameel, met een ongewone vorm en beangstigende hoektanden tussenbeide en hij verslond mij bijna.’’

 

Ibn Ishaaq heeft overgeleverd dat de Profeet salallahu aleyhie wa salaam over dit incident zei: ‘’Het was Djibril aleyhie wa salaam, als Abu Djahl dichterbij was gekomen, zou hij hem hebben gedood.’’

{Ibn Hisjam, 1/298}

 

Kort na de bekering van deze twee machtige helden, Hamzah en ‘Omar ibn Al-Khattab, begonnen de polytheisten zich te realiseren dan het geen zin had de moslims te martelen. De Mekkaanse leiders wilden Mohammed salallahu aleyhie wa salaam in verleiding te brengen, door hem rijkdom te geven. Ze zouden van hem salallahu aleyhie wa salaam zelfs leider maken. Maar wel op één voorwaarde natuurlijk, namelijk dat hij salallahu aleyhie wa salaam zijn mond zou houden en zijn nieuwe geloof niet langer zou verkondigen. De Profeet salallahu aleyhie wa salaam antwoordde met het volgende vers:

 

‘’Haa Miem. Een openbaring van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Een Boek waarin de verzen in detail worden uitgelegd: een Koran in het Arabisch voor de mensen die weten. Goed bericht gevend, een waarschuwing, maar de meesten van hen keren zich af, dus luisteren zij niet. En zij zeggen: ‘’Onze harten zijn bedolven door datgene waarvoor jij ons uitnodigt, in onze oren is doofheid en tussen ons en jou is een scherm, werk dus (op jouw manier); waarlijk wij werken (op onze manier).’’

{41:1-5}

 

 

 

Boycot

De heidenen van Mekka hielden een bijeenkomst en besloten geen handel meer met hen te drijven, noch huwelijken tussen hen te laten plaats vinden. Maatschappelijke banden, bezoek en zelfs verbaal contact met Mohammed salallahu aleyhie wa salaam en degenen die hem ondersteunden zouden worden verbroken, totdat de Profeet salallahu aleyhie wa salaam aan hen zou worden overgegeven om te worden gedood. De toevoer van voedsel was bijna tot een stilstand gekomen en de mensen die opgesloten waren, moesten grote moeilijkheden onder ogen zien. De afgoddienaren kochten alles wat zij aan etenswaren uit Mekka binnenkregen uit vrees dat er wat van naar de mensen van Asj-Sji’b zou doorlekken, die het zo zwaar hadden, dat zij boombladeren moesten eten en de huiden van de dieren. Het huilen van de kleine kinderen, die aan honger leden, kon duidelijk gehoord worden. Er bereikte hen niets te eten, behalve wat voedsel die door sommige Mekkanen die het zielig vonden naar hen toe werden gesmokkeld.

 

Tegen alle verwachtingen in volhardde Mohammed salallahu aleyhie wa salaam op zijn weg en zijn vastbeslotenheid en moed verzwakten nooit. Hij bleef naar Al-Ka’ba gaan en in het openbaar bidden. Hij greep iedere kans aan om tegen de buitenstaanders die voor handel of pelgrimage naar Mekka kwamen tijdens de heilige maanden en de speciale seizoenen voor bijeenkomsten te preken.

 

Uiteindelijk schiep deze situatie onenigheid tussen de verscheidene Mekkaanse groeperingen, die door bloedrelaties met de belegerde mensen waren verbonden. Na drie jaar werd het pact gebroken. Mohammed salallahu aleyhie wa salaam en de andere mensen kregen toestemming Asj-Sji’b te verlaten en terug te keren naar hun huizen.

 

 

Onze beproevingen

 

Wanneer Allah van mensen houdt, stelt Hij hen op de proef. Hij die tevreden is (met Allah’s bepalingen), zal de Tevredenheid (van Allah) ontvangen; en hij die ontevreden is, bereikt de Woede (van Allah).”

{At-Tirmidhie en Sheikh Al-Albaani heeft het Sahih beoordeeld}

 

Op die manier blijken tegenslagen, beproevingen en lijden tekenen van Allah’s liefde voor de gelovigen te zijn. Je kan ze vergelijken met een geneesmiddel: al smaakt het misschien bitter, je aanvaardt het omdat het komt van iemand van wie je houdt – en aan Allah behoort het beste voorbeeld.

 

Elke dag van onze leven, worden wij op de proef gesteld door Allah. Onze rijkdom, echtgenoten, kinderen, armoede, bezit, rijkdom, gezondheid en ziekte zijn beproevingen. Ook worden we beproefd met de gebeurtenissen in ons leven.

 

Want Allah, de Verhevene, zegt: “Denken de mensen dat ze met rust worden gelaten omdat ze zeggen: ‘Wij geloven’, en dat ze niet zullen worden beproefd? Wij hebben waarlijk degenen beproefd die voor hen kwamen. En Allah zal zeker (de waarheid) bekend maken(over) de waarachtigen en Hij zal zeker (de valsheid) bekendmaken (van) degenen die leugenaars zijn (al weet Allah dat allemaal reeds voordat Hij ze beproeft)”.

{29:2-3}

 

En Allah, de Allerhoogste, zegt:
“Elke ziel zal de dood proeven en Wij zullen u op de proef stellen met iets van kwaad en iets van goed. En tot Ons is jullie terugkeer.”

{21:35}

 

Ik heb een aantal van de beproevingen van de Profeet salallahu aleyhie wa salaam en zijn volgelingen, moge Allah ze genadig zijn, genoemd. Hoe gingen zij ermee om? Gaan wij ook zo om met de beproevingen die wij meemaken (die half niet zo erg zijn als die van hen)?

 

“Degenen die het meest werden geproefd zijn de profeten dan degenen zoals zij, en daarna degenen zoals zij.” {Bukhari}

 

Weet beste broeders en zusters, dat de Profeet salallahu aleyhie wa salaam gezegd heeft: Geen vermoeidheid, noch ziekte, noch kommer, noch verdriet, noch pijn, noch onrust treft een Moslim, al was het maar de prik van een doorn, of Allah wist ervoor enkele van zijn zonden uit.”

{Bukhari en Muslim}

 

Verlies niet de beloning van je beproevingen. Sommige van de Salaf hebben gezegd: “Als je door een tegenslag wordt getroffen en geduldig blijft, dan is jouw tegenslag er één. Maar ben je niet geduldig, dan wordt je tegenslag verdubbeld – door het verlies van de beloningen het verlies van het geliefde, het Hiernamaals (Paradijs).

 

Niemand onder ons is in staat deze beproevingen af te wenden. Onder de mensen die worden beproefd zijn de gelovige, geduldige, volhardende individuen – die hun beloning van Allah verwachten – degenen die zullen slagen. Onder ons zijn er ook die worden beproefd, maar falen vanwege hun zwakke geloof en hun verzet tegen Allah. We zoeken onze toevlucht bij Allah hiervoor. Allah heeft gezegd “… en het is mogelijk dat jullie een hekel hebben aan iets wat goed is voor jullie, en dat jullie houden van iets wat slecht is voor jullie. Allah weet, maar jullie weten het niet.”

{2:216}

Een zuster.

Moslims leven in India langer i.v.m. de toiletrituelen.

Jarenlang stonden wetenschappers voor een raadsel: armoedige moslims zijn in India gemiddeld een veel langer leven beschoren dan de veel rijkere Hindoes en Boeddisten.

Gelukkig schaft een onderzoek ons duidelijkheid. De moslims poepen vrijwel niet rond in het wild. De Hindoes en Boeddisten doen dat vaak wel. De niet-moslims doen verder mee aan onhygiënische rituelen die vaak in de buurt van (stromend) water worden gehouden. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat de verspreiding van ziektes vrij spel krijgt.

Dus volg de Soennah, poep niet in het rond en in sha-Allah leven we allemaal langer!

 

li-india-festival-03826187

Hindoes die rituelen houden in een rivier vol met dode lijken. Een broedplaats voor ziekten!

De Kaäba wordt op 29 mei 2014 gewassen.

MEKKA – Deze week bracht ons enkele speciale momenten. De Kaäba zal worden gewassen, en de zon zal zich precies boven de Kaäba bevinden. Prins Mishal bin Abdullah zal de ceremoniële wassing van de Kaäba leiden. 

Sheikh Abdurahman Al-Sudais, Sheikh Muhammad Al-Khozaim, islamitische geleerden, ministers, moslimdiplomaten, net als bezoekers en burgers zullen deelnemen aan de ceremonie.

Sheikh Al-Sudais heeft te kennen gegeven dat de ceremonie naar het voorbeeld van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) wordt uitgevoerd.

De wassing wordt uitgevoerd voor het begin van de Heilige maand Ramadan. Binnenin de Kaäba worden eerst twee vrijwillige raka’aat verricht. De interne muren worden vervolgens gereinigd met roos-, oud- en muskusgeuren.

De wassing van de Kaäba, enkele jaren geleden.

 

Hierna wordt een mix van  Zamzam water en rozenparfum op de vloer gespetterd. De schoonmakers zullen met hun blote handen en palmbladeren de vloer schoongeveegd.

Tot slot wordt er wierrook binnenin de Kaäba ontstoken.

De ceremonie kunt u live volgen op donderdag 29 mei 2014 vanaf 08:00.

 

1653775_776533855708447_1377910008_n

 

Op 28 mei 2014, om 11:18 (CET) bevond de zon zich precies boven de Kaäba. Slechts twee maal per jaar vindt deze verschijning plaats. Tijdens het Dohr (middag) gebed kunnen de meeste mensen aan de hand van de stand van de zon de Qibla berekenen.

Verlamde man klaagde via Tweets dat niemand hem bezocht, maar toen…

Ibrahim uit Saudi Arabië raakte verlamd door een auto ongeluk. Omdat hij geen bezoekers kreeg bij zijn ziekbed verstuurde via Twitter© een aantal Tweets.

[quote] Mijn naam is Ibrahim, ik verblijf in het King Khalid Hospitaal. Ik raakte verlamd bij een auto-ongeluk maar niemand heeft me bezocht. Mijn vader en broers hebben me al die tijd genegeerd. Ik heb nog een andere wens. Ik wens namelijk dat iemand ervoor kan zorgen dat ik voor een transplantatie kan worden behandeld in Duitsland.[/quote]

 

 

De broeder haalde ook enkele Islamitische overleveringen erbij, en maande de moslims om de zieken te bezoeken daar het een zeer belangrijke daad is in de Islam.

“Allah zal zeggen op de Dag des Oordeels: “O zoon van Adam, Ik was ziek en jij bezocht Me niet.” Hij (de zoon van Adam) zal zeggen: “O Heer, hoe had ik U moeten bezoeken terwijl U de Heer der Werelden bent?” Allah zal zeggen: “Wist jij niet dat Mijn dienaar die-en-die ziek was en jij bezocht hem niet? Wist jij niet dat als jij hem had bezocht dat jij Mij bij hem aangetroffen had.”

Deze hadith qudsi is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en is overgeleverd in Sahih Muslim.

Wat hierna gebeurde kon niemand aan zien komen…

 

In de rij staan voor Justin Bieber of Koning Alex? NU EVEN NIET!

Zijn hashtags werd maar liefst meer dan 200.000 keer geretweet! Honderden Saudiërs vanuit het hele land bezochten Ibrahim en gaven hem presentjes zoals eten en bloemen. Sommige moslims boden hem zelfs aan om het eten in zijn mond te stoppen aangezien Ibrahim zelf verlamd is aan zijn (onder)lichaam.

Er is tevens ruim €110.000,- ingezameld voor zijn behandeling in Duitsland.

Maa sha Allah! Zo zouden alle moslims moeten zijn. Laten we dus streven naar een volmaakte samenleving in sha Allah.

Moge Allah de Verhevene alle zieken genezen, de doden Genadig zijn en ons allen steunen in het goede.

Gerda Pander

 

Vergeet niet om onze Facebook pagina te volgen!

Roep om criminelen harder aan te pakken stijgt.

DEN HAAG – Na het incident in Deurne waarbij twee ‘Marokkanen’ zijn doodgeschoten stijgt de roep om criminelen harder aan te pakken.

Het volk heeft er schoon genoeg van. Aan de andere kant van de wereld heerst een soortgelijke stemming: een half jaar geleden werd in Andhra Pradesh (Bangalore, India) een vrouw op brute wijze mishandeld.

Jyothi Uday, 44 en werkneemster van de Corporation Bank, werd toen door een man aangevallen toen zij geld aan het pinnen was in een afgesloten ruimte. De beelden gingen de wereld rond; het is een wonder dat de vrouw het heeft overleefd. De Indiase politie is de man op de hielen, maar heeft hem nog niet op kunnen pakken. De dader heeft recent een soortgelijke aanval uitgevoerd waarbij de vrouw is overleden.

 

De opname van de beveiligingscamera toen Jyothi Uday door de man werd aangevallen. De vrouw overleefde de aanval, maar hield er wel onder andere een plaatselijke verlamming aan over.

Is het toegestaan om achter een Ahmadi te bidden?

Transcriptie:
Broeder Yahya uit Nederland, gaat u gang.

Ik heb een vraag. Ik heb een vriend die een volgeling is van de Ahmadiyyah-sekte.

Is het toegestaan om achter een Ahmadi (imam)te bidden?

Je zult spoedig een antwoord van me krijgen broeder.

Broeder Yahya uit Nederland. Beste broeder, de Ahmadiyyah-sekte is een afgedwaalde sekte dat zijn oorsprong vond in India.

De Indische, Pakistaanse en alle andere moslimgeleerden hebben deze sekte als onislamitisch bestempeld (ongelovig aan de Koran/Profeet).

Er is geen een Islamitische geleerde die de sekte als islamitisch beschouwd, omdat de sekte en diens volgelingen stellen dat Mirza Ghulam Ahmed een Profeet is, een boodschapper!

Dit is duidelijk ongeloof, tegenstrijdig met wat we in de Koran kunnen lezen.

Het is dus niet toegestaan om achter zo iemand te bidden. Hoe kan het toegestaan zijn om achter een persoon te bidden, die zegt dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) NIET de laatste Profeet is?

Mijn advies aan de moslims in verre landen (Nederland), is om veel vragen te stellen. Godzijdank zijn er genoeg geleerden in jullie landen, en mensen (da3ees) die oproepen tot de Islam. 

Wie waren de Fatimiden?

Wie waren de Fatimiden ?
Tags: Afrikaanse geschiedenis , kruistochten , Palestina, Salahuddine al ayyubi
Het Fatimidische Rijk van Noord-Afrika is een van de meest interessante en controversiële rijken in de islamitische geschiedenis . Ze worden door sommigen beschreven als verlichte leiders die een nieuwe gouden eeuw brachten in de islamitische wereld, en door anderen als intolerante extremisten die soennitische moslims onderdrukten. Zoals bij elk onderwerp in de geschiedenis  is begrip, context en perspectief essentieel. Terwijl veel westerse en oriëntaalse historici de leiders van de Fatimiden ophemelen, hebben traditionele islamitische geleerden en historici een andere kant aangetoond van deze 10e eeuwse dynastie . Het verhaal van de Fatimiden is er namelijk een die is gevuld met onderdrukking, bedrog, en afwijkend gedrag van de islam zelf!
Ismaelitische origine
Voordat we de Fatimiden als een politieke kracht kunnen analyseren, dienen we de theologische aard van hun overtuiging te begrijpen. Na het Khalifaatschap van Ali (moge Allah tevreden zijn over hem), was er een kleine groepje mensen die een politieke voorkeur hadden voor Ali, voor de andere superieure Khalifen. De mensen die een politieke voorkeur hadden voor Ali, worden ‘sjiieten’ genoemd, oftewel ‘Shiat Ali’ (volgelingen van Ali).
Na verloop van tijd werd de politieke voorkeur echter een religieus verschil. De sjiieten introduceerden onislamitische concepten, zoals het Imamaat, waarin alleen een afstammeling van de ‘Ahlalbayt’ het leiderschap kon overnemen. Deze ‘Imams’ hadden volgens hen goddelijke krachten; de sjiieten zetten zich af van de grote groep moslims. Na de initiële splitsing, ontstonden er vele andere subsektes van het sjiisme.
Één daarvan waren de zogenaamde ‘Ismaelitische sjiieten’. Deze sjiieten erkenden het ‘leiderschap’ van de zevende Imam, Ismael ibn Jafar namelijk niet. Hierom wordt er ook wel gerefereerd naar dit groepje mensen als de ‘Zeveners’.
De Ismaëlieten introduceerden enkele unieke en onorthodoxe overtuigingen. 1 Aspect waarin deze sjiieten in geloofde, was het geloven in ‘batin’, oftewel de overtuiging dat de Koranverzen naast een normale uitleg, ook een ‘geheime’ uitleg had die alleen een Imam kon begrijpen.
Hiervan gebruikmakend, konden de Ismaelieten, middels hun ‘Imams’, zaken aan hun geloof toevoegen die faliekant tegen de geldende Islam in druisden. Ze geloofden hierdoor bijvoorbeeld dat ‘Imams’ onfeilbare mensen waren, die geen enkele fout konden maken. Na verloop van tijd werden deze Imams zelfs zo ver opgehemeld, dat zij volgens de Ismaelis goddelijke eigenschappen en capaciteiten hadden. Het waren incarnaties van ‘God’, aldus hen. Dit alles gaat zoals we eerder al hebben vermeld, in tegen de Islam en de Koran. Vooral het Monotheïsme wordt verworpen door middel van deze overtuigingen.
Om deze reden kan het Fatimidische Rijk, die gebaseerd was op de Ismaelitische leer, niet als een puur islamitische rijk kan worden gezien, noch kunnen hun daden aan de moslims worden toegeschreven. De Fatimidische leiders hadden met hun aanhang in feite een apart geloof, het Zevener-sjiisme.
De opkomst van de Fatimiden.
————–
Door de natuurlijke islamitische afkeuring van de extremistische ismailieten, moesten ze ” ondergronds ” gaan in 800 en 900 om te overleven als een religie . Zij verborgen hun geloof, maar benoemd talrijke predikers om in de islamitische wereld te reizen en prediken om de Ismaili ideeën op mensen te leggen. Deze inspanning richtte talrijke geheimzinnige Ismaili ” cellen ” in de hele islamitische wereld, van Marokko tot India op. In 909, heeft een van deze cellen besloten dat het klaar was om publiek te gaan en te beginnen met haar zoektocht naar overheersing van de moslimwereld.
Een man genaamd Abdullah al – Mahdi Billah verklaarde zich kalief en de Mahdi (de verwachte One) in 909 in het huidige Tunesië. Hij heeft gehandeld op grond van Ismaili overtuigingingen en beweerde dat hij een Ismaili Imam was, gerelateerd aan de Profeet Mohammed via zijn dochter Fatima ( vandaar de naam Fatimiden ), hoewel zijn voorouderlijke beweringen waarschijnlijk werden gesmeed als geen hedendaagse rekening die gecontroleert werd. Al- Mahdi Billah hoopte om zijn eigen macht te vergroten door gebruik te maken van de Berbers in Noord-Afrika als zijn supporters en strijdkrachten. Hij speelde op Berbers en hun onvrede met de heersende Aghlabid Rijk van Noord-Afrika. Hij beloofde hen bekendheid te geven in ruil voor hun bekering tot Ismailism en steun van zijn leiderschap.
De Fatimiden Rijk was op zijn hoogtepunt in de late 900 inclusief Noord-Afrika , Syrië , en de Hijaz.
Zijn plan werkte. Tal van Berberstammen, waaronder de Kutama en Sanhaja, sloot een verbond dat ondersteunfen al- Mahdi Billah ,en breidde zijn domein uit in Noord -Afrika. Het moderne Marokko , Algerije , Tunesië , Sicilië , Malta en Libië viel onder Fatimiden controle in het midden van 900.
De opkomst van deze Ismaili Fatimiden staat diende als een schrikbewind voor moslims in hun domein. Eigentijdse kroniekschrijvers maakten mee dat Fatimiden heersers meer waren dan atheïstisch en iets in hun geloof en dat ” vrome gelovigen niet in staat waren om de gebeden in de moskeeën op vrijdag bij te wonen opdat zij niet werden verplicht om gebeden voor goddeloze tirannen te beluisteren. De legenden van religieuze tolerantie en eenheid onder de mensen onder de Fatimiden wordt dus duidelijk gezien als een mythe. Toch zouden dingen een wending nemen wanneer de Fatimiden Egypte veroverde .
Fatimiden regels in Egypte
In 969, waren de Fatimiden krachtig genoeg om Egypte te veroveren van de Ikhshidid dynastie. Ze reden naar Egypte en daarbuiten , en veroverden Syrië en de Hijaz , waardoor alle drie de heilige steden : Mekka , Medina en Jeruzalem onder hun controle vielen. Ze stichtten de stad Caïro als een paleis stad voor de Fatimiden keizer, en hielden hem weg van de lokale bevolking, die voornamelijk waren gelegen in het nabijgelegen Fustat. Dit was het hoogste punt van de Fatimiden macht. De late 900 zag men dat de Fatimiden rijk een meerderheid omvatten van de moslimwereld dat zich uitstrekt van Marokko tot Syrië. Dit is de tijd dat Oriëntalist geleerden verwijzen als de gouden eeuw van de Fatimiden en hun tijdperk van de grote religieuze tolerantie.
Hier is waar de mythe van Fatimidische religieuze tolerantie volledig moeten worden geanalyseerd. Oriëntalist geleerden maken de claim dat de Fatimiden tijdperk werd gezien als de bloei van christelijke en joodse gemeenschappen . Op sommige momenten, is dat waar.
Echter, religieuze tolerantie was niet ongewoon in de islamitische wereld. Vanaf de vroegste islamitische veroveringen tot aan het latere Ottomaanse Rijk, waren de religieuze vrijheden altijd gegarandeerd volgens de islamitische wet. Een gemeenschappelijke vordering van religieuze tolerantie is dat Fatimiden de christenen, joden en anderen benoemde om hoge gouvernementele te berichten. Nogmaals, dit is niet uniek. De Omajjaden, Abbasiden, en anderen ook benoemen tot niet – moslims aan de overheid berichten. Bijvoorbeeld, tijdgenoten van de Fatimiden in het oosten, de Abbasiden, waren erg onvermurwbaar over het brengen van alle geloven naar Bagdad ( inclusief heidense Griekse wetenschappers en animistische Turkse generaals ) naar een gouden tijdperk van de islamitische beschaving . Dat de Fatimiden ook religieuze vrijheden garandeerde voor minderheden, maakte hun zeker niet uniek, als ze gewoon de voorbeelden volgde van vroegere rijken.
Vanuit islamitisch perspectief, de Fatimiden regel betekende allesbehalve religieuze tolerantie. Ismailism was de staatsgodsdienst en werd zwaar gepropageerd door de overheid. Gezamenlijke gebed in de traditionele islamitische manier werd verboden, en vrijdag gebeden werden uitgevoerd in de naam van de Fatimiden ” kalief “. In een verdere belediging voor traditionele moslims, werd alleen toegestaan dat  ismailieten naar de heilige stad Jeruzalem mochten gaan. Ismaili pelgrims werden aangemoedigd om er naartoe te reizen, maar soennieten werden verbannen uit de 4 muren van Jeruzalem.
Tijdens Fatimiden regel , werden soennitische moslims verbannen uit het invoeren Jeruzalem
De Fatimiden  geloofsgenoten zoals de Qarmatians op het Arabische schiereiland, waren ook Ismaili en bleven de pesterijen en aanvallen op moslims uitvoeren, in samenwerking met de Fatimiden. In 906 legde ze een hinderlaag voor een stoet van pelgrims die op weg waren naar Mekka en doodde 20.000 mensen. In 928 plunderden ze Mekka, slachtte de bevolking af en stal de Zwarte Steen van de muur van de Ka’ba ( het werd teruggegeven 22 jaar later na een losgeld werd betaald ).
De vervolging van moslims tierde overal welig in Fatimiden tijden. Overheidsbeleid  en de veeleisende acceptatie van Ismaili overtuigingen waren benauwend voor de moslims en werden krachtig afgewezen. Het respons van de Fatimiden hierop was verschrikkelijk streng , duizenden vrome moslims werden gedood tijdens de [ Fatimiden ] dynastie simpelweg omdat ze hergebruikt werden om de Metgezellen van de Profeet (vzmh ) te schande te maken.
Religieuze vervolging werd echter niet beperkt tot moslims. Hoewel sommige christenen en joden rechten en vrijheden kregen, tijdens het bewind van al- Hakim bi- Amr Allah ( r. 996-1021 ), werden alle niet- ismailieten vervolgd. Bekend als de “gekke kalief ” vanwege zijn excentriciteit en onderdrukking, toonde hij compleet intolerantie voor anderen. In 1009, beval hij dat de historische en religieus belangrijke Kerk van het Heilig Graf in Jeruzalem ,moest worden gesloopt steen voor steen. Alle andere kerken en synagogen in Jeruzalem werden vernietigd of gesloten, om de christenen en joden geveinsde conversie naar Ismailism te voorkomen. Zijn acties waren een van de redenen voor de kruistochten, die 90 jaar later uitbraken . Het is belangrijk om op te merken dat de Ismaili acties op dit moment niet kan worden beschouwd als moslim acties. De islamitische wet heeft geen ruimte voor een dergelijke behandeling van joden en christenen, en acties die  al- Hakim vertegenwoordigen voor alleen zichzelf en Ismaili overtuigingen, want hij was de imam van Ismailism.
Decline and Legacy
De Fatimiden Rijk duurde tot in de late 1100. Het was aanzienlijk verzwakt door de jaren 1000 en 1100 , met interne opstanden door soennieten en de kruistochten die zijn macht ernstig belemmerde . De lichten gingen uit voor de Fatimiden in 1171, toen Salah al-Din, officieel het rijk en ” kalifaat ” , afschafde en Egypte herenigde met de soennitische wereld, tot groot geluk van de Egyptenaren die vroeger onder de Fatimiden regel vielen.
Ondanks hun chaotische en turbulente 200 jaar aan de macht , hebben de Fatimiden niet veel van een intellectuele erfenis gelaten. Ismailism ging ondergronds opnieuw, dit keer in de vorm vanverspreiden van terreur cellen over de hele moslimwereld ( de Assassins ). Sterker nog, zelfs tijdens het hoogtepunt van de Fatimiden, zijn heel weinig mensen vrijwillig bekeerd naar het Ismailism. Het merendeel van de bevolking bleef soennitische, zelfs onder zeer strenge onderdrukking. Al- Azhar Universiteit werd gesticht door de Fatimiden in Cairo in een poging om de lokale bevolking in te zetten , maar het faalde in dit streven en het was in een mainstream islamitische universiteit die werd omgezet door Salah al-Din .
Concluderend kan de Fatimiden worden gezien als een binnenvallende, onderdrukkende religieuze kracht in de middeleeuwse islamitische wereld. Ze kunnen niet volledig worden geteld als moslims, als hun acties en overtuigingen direct de islam tegengespraken. De mythen van hun religieuze tolerantie zoals die ondersteund werden door Oriëntalist en verontschuldigende geleerden zijn duidelijk vals, zoals reeds gezegd en verwezen is. Het is belangrijk om de verschillende perspectieven te begrijpen en niet alleen te accepteren door een gedachtegang zonder bewijs. Dit artikel heeft bewijzen en indicaties voor de waarheid van de Fatimiden Rijk en zijn geschiedenis verstrekt.

http://lostislamichistory.com/who-were-the-fatimids/

Bekeerlingen zijn Trots op Nederland. (Dr. Phil)

Nederlanders die zich tot de islam bekeren krijgen met vooroordelen en zelfs geweld te maken, zegt Waleed Duisters van het Landelijk Platform Nieuwe Moslims. ‘Men denkt snel dat iemand zich wil aansluiten bij de Taliban.’

Tijdens een recente aflevering va Dr. Phil komen we een verhaal tegen dat in het rijtje past: een moeder is ‘stervensbang’ dat haar dochter zal radicaliseren. Een ietswat getraumatiseerde aflevering, die het toch wel waard is om te bekijken. Laat je reactie achter op ons Facebook pagina.

Mihjani Honoricus

Vrijdagpreken in Mekka worden voortaan vertaald voor niet-Arabieren.

Een Saudische official helpt een urdu-sprekende bejaarde met het opzetten van een headset.
Een Saudische official helpt een urdu-sprekende bejaarde met het opzetten van een headset.

 

Mekkah, 2 maart 2014. Het live vertalen van de Mekkaanse vrijdagpreken komt bij de niet-Arabieren aan als een zegen. De vertaaldienst maakt deel uit van de Koning Abdullah-project.  De vertalingen zullen verzorgd worden door gekwalificeerde vertalers, en beschikbaar zijn in het Engels en Urdu.

Aparte gebieden binnen de Grote Moskee in Mekka bieden bezoekers de mogelijkheid om headsets te dragen. Het apparaat maakt verbinding middels een FM-frequentie.

Het is nog onduidelijk of reguliere FM-ontvangers de audiostream kunnen ontvangen. Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais, president van het beheer over de Twee Heilige Moskeeën, staat erop dat dit soort middelen worden gebruikt voor de moskeegangers. Dit iniatief is dan ook door Sheikh Al-Sudais voorgesteld aan Koning Abdullah.

Een soortgelijke faciliteit zal ook in Medina worden geopend.

De vertaling kan men in Mekka volgen bij Junoob Almakbariya, in het zuiden van de Haram, vlakbij de King Fahd-ingang en nummer 94.

Onze kinderen groeien op met porno.

We leven in een samenleving waarin de burger vrij weinig te zeggen heeft. Alles wordt van ‘bovenaf’ geregeld. In heel het Westen gebeurd dit; laten we alleen maar kijken naar hoe extreem de norm de laatste 100 jaar is veranderd.

Nog geen vijftig jaar geleden was het gemeengoed dat Nederlandse vrouwen met een hoofddoek de straat op gingen. En nu? Nu wordt je als vrouw beboet wanneer je een gezichtssluier draagt in België of Frankrijk.  Homoseksualiteit was nog niet zo lang geleden een ‘ziekte’, waar men voor werd gestraft. Hedendaags wordt homoseksualiteit echter gepromoot (vooral in de media en de basisscholen) en  worden er zelfs huwelijken tussen de twee homoseksuelen gesloten…

In Nederland wordt pedofilie zo goed als gedoogd. Pedofiele groeperingen en partijen krijgen vrij spel. Wellicht wordt pedofilie over 10 jaar wel gelegaliseerd, aangezien wij 10 jaar geleden het nooit in ons hoofd hebben gehaald dat er homohuwelijken zouden worden gesloten en vrouwen worden gestraft voor het dragen van een gezichtssluier. Amai!

De Islam? De Islam is er voor altijd. Diens regels zijn ten alle tijden toepasbaar en geperfectioneerd. Ons geloof wordt aangevallen, want dat is in. Terwijl de Islam erg veel waarde hecht aan de rechten van de vrouw, kwamen wij als ‘westerlingen’ nog geen 300 jaar geleden bij elkaar in Parijs en Londen om het te hebben over de vrouw als wezen: ‘is zij gelijk aan de man’ was de centrale vraag in Londen, terwijl de leiders in Frankrijk erovereen zijn gekomen dat de vrouw buitenaards is… 

De fitrah (natuurlijke aanleg) in ieder mens  wordt al vanaf jonge leeftijd beinvloedt. Vooral kinderliedjes, films en programmas moeten deze jonge mensen wijs maken wat wel of niet ‘hoort’. Lees snel verder!

 

Katy Perry – Dark Horse

De zangeres Katy Perry heeft in haar videoclip opzettelijk de naam van Allah verbrand. Er wordt meerdere malen gespot met de Islam. De clip (kijk op 1.15 min), waarin ze zichzelf als tegenstander van God neerzet, is daarom omstreden. In de clip is de zien hoe een man die een ketting draagt met de naam van Allah tot as wordt gemaakt. Katy Perry eet daarna van dat as.  De Farao en andere duivelse symboliek worden erin gepromoot. En dan hebben we het eens niet over de New World Order-elementen die we kunnen terugvinden in de clip.
Om de video van Youtube af te krijgen, is er een petitie gestart. Volgens Change.org is het gebruik van de naam van Allah, of een andere naam van God totaal onnodig, onsmakelijk en ongepast.

Binnen een week (op 27 februari 2014) na de publicatie van haar videoclip op YouTube is het fragment aangepast. Alhamdulillah.

Illuminatie?

 

 

K3: Onschuldige dames die liedjes voor kinderen zingen?

Verreweg de meeste pornografische uitingen naar kinderen toe, vinden we in muziek. K3 heeft veel aanzien bij kindjes.

‘Doe Maar – K3’

Zeg nu toch niet dat ik jou niet verwen.
Je krijgt miljoenen zoenen van mij.
Ik voel me goed als ik dicht bij jou ben.

Maar je wil meer – Dan samen uitgaan.
Je wil meer – Dan hand in hand gaan.
Jij wil meer – Je kijkt me zo lief aan.

Doe maar.
Een klein beetje langzaam.
Ik voel me nog niet klaar.
Om de grote stap te wagen.

Doe maar.
Een klein beetje langzaam.
Ik voel me nog niet klaar.
Om de grote stap te wagen. etc.

‘Heyah mama’ – K3

Heyah mama di heyo
Heyah mama di heyo
Hé héhé hé héhé héhé

Hittegolf, in de stad
Jongens en meisjes dansen
Door de straten
Lekker uitgelaten

Ik wil jou, jij wil mij
Ik weet een plekje waar ze
Ons niet vinden
Jij mag me verslinden

Doe het héél zachtjes
Geen kreetjes en geen lachjes
Héél zachtjes
’t Wordt een leuke zomer
Lieve mooie dromen

Hittegolf, in mijn hart
Laat mij vanavond naar je
Kamer komen
Duizend hete dromen etc

‘Laat de wind maar waaien’ – K3

Zomer in de stad, elke dag een feest.
Als je ooit vergat hoe warm het is geweest.
Hier is ze terug, elke zorg verdwijnt.
Niks is nog belangrijk,als de zon maar voor je schijnt.

Dansen door de straat, spelen op het plein.
Vrijen in het park, `t is mooi om jong te zijn.
Trek je badpak aan, laat je nu maar gaan.
Niks is nog belangrijk, want de zomer komt eraan.

 

De Kleine Zeemeermin, met een grote penis.

Destijds deed het bij sommige ouders veel stof opwaaien; de verborgen penis op de kaft van de videoband ‘De Kleine Zeemeermin’, van Disney.

De klein

 

Little-Mermaid
Ingezoomd: Een heuse penis in erectiele stand.

 

 

Shin Chan, friend or foe?

Shin Chan is een televisieserie gericht op jeugdige kijkers. Voor de wat oudere kijkers is het wellicht een vrij grappige serie, maar dat kinderen (vanaf 5 jaar) met dit soort zaken worden geconfronteerd, is buitengewoon schandalig.

 

Videogames, zoals Devil May Cry en Resident Evil.

In computerspelletjes worden vaak hints gegeven die erop wijzen dat de gamer tegen de islam of islamitische symbolen dient te vechten.

 

Christina Aguilera – Genie in a bottle? Rub me the right way.

If you wanna be with me
Baby there’s a price to pay
I’m a genie in a bottle
You gotta rub me the right way

If you wanna be with me
I can make your wish come true
You gotta make a big impression (Oh yeah)
Gotta like what you do etc

 

Meer tips? Contacteer ons!