Sunnah & Hadith

 

Wat betekenen de termen ‘sunnah’ en ‘hadith’? Wat is het belang ervan?

Het is van belang dat we het verschil aangeven tussen de Koran enerzijds en de ḥadīth, de soenna anderzijds. Volgens een aantal verzen uit de Koran krijgt de persoonlijkheid van de Profeet in de Islam een bijzondere plaats. Bijvoorbeeld in het volgende vers:

Jullie metgezel [de profeet Mohammed] dwaalt niet, noch is hij misleid; noch spreekt hij vanuit zijn eigen verlangens. Niet anders is het dan een openbaring, die [aan hem] is geopenbaard; die hem werd onderwezen door een machtige [en krachtige], volmaakt geschapene.”  (al-Najm, 53: 3-4)

Niet alleen zijn uitspraken, maar ook zijn handelingen en zijn stilzwijgende goedkeuringen veranderen immers in een bron van wetgeving, die tot aan de Dag des Oordeels van kracht zal blijven.

De openbaring is overigens door de Profeet heel duidelijk in twee gedeeltes opgedeeld: in sommige gevallen zei hij: “Dit komt van Allah. Schrijf het op en memoriseer het om het in jullie dagelijkse gebeden te reciteren –dit is de Koran–.” In sommige andere gevallen gebood hij zijn metgezellen iets te doen, of verrichtte hij zelf handelingen zonder iets te zeggen of te dicteren. Vanuit dat perspectief wordt in de Islam het onderscheid gemaakt tussen de “gereciteerde openbaring (al-waḥī al-matlū)”, die tijdens gebeden wordt gereciteerd, en de “niet-gereciteerde openbaring (al-waḥī ghayr al-matlū)”. De overleveringen over de handelingen en de gedragingen van de Profeet vallen zodoende in de categorie ḥadīth of soenna. Op basis van zijn uitspraken, daden en goedkeuringen wordt de profeet Mohammed als “eerste uitlegger van de Koran” beschouwd.  ʿĀʾisha, de vrouw van de Profeet, beschreef de Profeet als “het karakter van de Koran” of “de wandelende Koran”.

Er zijn ook gevallen geweest waarbij Allah de beslissing van de Profeet niet goedkeurde en onmiddellijk een openbaring zond, opdat de gemeenschap de goddelijke wil niet zou schenden. Er is dus een duidelijk onderscheid aanwezig tussen de persoonlijkheid van de boodschapper van Allah geplaatst tegenover zijn menselijke, humane persoonlijkheid.

De islam is gebaseerd op de koran en de sunnah. De Koran wordt door moslims beschouwd als het letterlijke woord van God zoals het letter per letter door de aartsengel Gabriël geopenbaard werd aan profeet Mohamed. De sunnah is het geheel van overleveringen over de handelingen, gebruiken en uitspraken van de profeet.

 • Wat betekend sunnah?
 • Wat betekend hadith?
 • Waarom dienen wij de sunnah te volgen?
 • Het belang en de autoriteit van de sunnah.

Wat betekent ‘Sunnah’?

Sunnah, mv. sunan: “manier”, “voorbeeld”, “levenswijze” of  “handelswijze”. Het verwijst voornamelijk naar de gebruikelijke handelswijze van de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede), inclusief zijn gezegden, daden en stilzwijgende goedkeuringen of afkeuringen. Hadīthgeleerden voegen zijn persoonlijke eigenschappen, inclusief fysieke kenmerken, aan deze definitie toe.  

Het slaat op datgene wat de profeet (sallalahoe alahi wasalam) zei, deed of waar hij het mee eens was.

U kunt de Soenna bestuderen om te zien dat de Profeet (sallalahoe alahi wasalam) een mooi voorbeeld heeft gegeven in de diverse situaties van het leven. Als u zijn levenswandel volgt, kan het u niet ontgaan hoe volledig hij op God vertrouwde, hoe betrouwbaar en toegewijd hij was, hoe zijn vroomheid aanhield, ook bij zijn strijd om Allahs woord boven alles te laten zegevieren, zijn kracht en wijsheid en zijn medeleven en zorg voor de mens.
Hij was zo edelmoedig en zijn voorbeeld was zo mooi, dat de metgezellen meer van hem hielden dan van zichzelf.
Ons belangrijkste doel om de Soenna te bestuderen moet dus het ontwikkelen van een innige liefde voor de profeet (sallalahoe alahi wasalam) zijn, en de grote wens om zijn voorbeeld te volgen.
Omdat Mohammed (sallalahoe alahi wasalam) de laatste boodschapper van Allah is, heeft zijn leven en zijn werk een waarde die boven zijn tijd uitstijgt.
De Soenna van de profeet (sallalahoe alahi wasalam)benadrukt de natuurlijke behoeften, die elke mens heeft.

Op een praktisch niveau hebben we de Soenna nodig om er achter te komen, hoe wij de belangrijke verplichtingen zoals Salaat, het vasten in de Ramadan en de Hadj moeten verrichten. Voor zulke daden van aanbidding mag er niets aan de Soenna toegevoegd worden, maar er mag ook niets weggelaten worden.

Dus zonder het gedetailleerde voorbeeld van de profeet (sallalahoe alahi wasalam) en zijn instructies kunnen we de Qur’aan niet in alle opzichten toepassen.
Bijvoorbeeld, in de Qur’aan staat dat wij de Salaat of het gebed moeten verrichten.
De profeet laat ons zien hoe dat moet en draagt ons op: “Bid zoals je mij hebt zien bidden.” Er mag niets aan deze manier om het gebed te verrichten toegevoegd of weggelaten worden.
De Qur’aan draagt ons op de Hadj te verrichten en de weldaad daarvan te ondergaan.
De profeet (sallalahoe alahi wasalam) laat ons zien hoe we de Hadj moeten uitvoeren en beveelt ons: “Neem mij als voorbeeld voor het uitvoeren van de riten van de pelgrimage.” De pelgrims moeten daarom de Hadj op dezelfde manier uitvoeren als hij het deed en mogen slechts de variaties aanbrengen, die hij toestond.
De Qur’aan vertelt ons dat de moslims overleg met elkaar plegen om hun zaken te behartigen.
De Soenna laat ons zien hoe dat ging en gedaan kan worden.
De Qur’aan beveelt ons goed te doen, want Allah soebhana wa ta alaa heeft degenen die goed doen, lief.
Hoewel het veel manieren aangeeft om goed te doen, geeft de Soenna van de profeet (sallalahoe alahi wasalam) meer precieze aanwijzingen hoe goed te doen en liefdadigheid of sadaqah in de praktijk te brengen.
Een aantal dingen die de profeet (sallalahoe alahi wasalam) deed, hoorden bij de tijd en de plaats waarin hij leefde.
Het feit bijvoorbeeld dat hij vaak een hoofdbedekking droeg en op een kameel reed, betekent nog niet dat alle moslims tulbanden moeten dragen en op kamelen moeten rijden.
Maar de herhaalde instructie, dat de kleding die iemand draagt, schoon moet zijn en bepaalde delen van het lichaam moeten bedekken, en dat hij zijn dieren moet voeden, laven, voldoende rust geven en met vriendelijkheid moet behandelen, is de Soenna die gevolgd moet worden.

We moeten daarom meer van de Soenna weten, en niet alleen wat de profeet (sallalahoe alahi wasalam) deed, maar ook waarom en hoe hij iets deed.

Omdat de Soenna ook voor alle tijden die nog moesten komen, gold, is
er voorzien in mogelijkheden om zaken te behandelen, die nog niet bij de mensen uit de tijd van de profeet (sallalahoe alahi wasalam) voorkwamen.

1) Sunnah van Qawleeyah.
Dus, wat de Boodschapper zei, zeggen wij ook

2) Sunnah van Fi’leyah.
Wat hij deed, doen wij ook

3) Sunnah van Taqreeriyah.
Wat hij goedkeurde, keuren wij ook goed

4) Sunnah van Tarkiyah.
Wat hij gelaten heeft, laten wij ook

 

Wat betekend ‘Hadith’?
Om erachter te komen wat de Sunnah van onze laatste Profeet Mohammed (vrede zij met hem) was, dienen we een kijkje te nemen in de Hadith. Het meervoud van het woord hadith is ahadith en het betekent letterlijk ‘datgene wat verteld wordt’. In het Nederlands wordt het woord hadith veelal vertaald als overlevering of als uitspraak van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en dit is ook wat de Islamitische betekenis van het woord inhoudt. Een hadith geeft een handeling, een uitspraak of een (stilzwijgende) goedkeuring van de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) weer, die hij verricht, gezegd of goedgekeurd heeft. Daarnaast zijn er ook overleveringen die het karakter van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) beschrijven en deze beschrijvingen worden ook tot de hadith gerekend. Op deze website staan verschillende hadith online.

De ahadith helpen ons bij het juist praktiseren van de islam, want onder andere door middel van de overleveringen kunnen we inzicht krijgen hoe de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn leven inrichtte, hoe hij de islam praktiseerde en hoe hij reageerde in verscheidene situaties. Hij, als Profeet van Allah, wist het beste hoe de islam op de beste wijze gepraktiseerd moet worden. Allah de Verhevene heeft hem (vrede en zegeningen zij met hem) als leraar naar de mensheid gestuurd en het is hem die wij dienen te volgen.

De ahadith nemen een zeer belangrijke positie in binnen de bronnen van de islam. Ze vormen samen de basis van de Sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en dit is, samen met de Koran, het Woord van Allah, de belangrijkste bronnen voor de moslim. Iedere moslim dient in welke situatie dan ook terug te keren naar deze twee bronnen om zo op de juiste manier de islam te praktiseren en iedere moslim dient deze bronnen te volgen.

De Sunnah kan aangemerkt worden als een uitleg en een aanvulling van de Koran. Beiden hebben elkaar nodig om de islam op een juiste manier te kunnen uitleggen. Zo staat de verplichting dat men dient te bidden in de Koran geschreven, maar de wijze waarop wij dit behoren te doen, staat beschreven in de Sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Beide bronnen zijn dus aan elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar gezien worden.

Het bijzondere van de ahadith is dat zij al langer dan 1400 jaar geleden steeds van generatie op generatie overgeleverd wordt. Verschillende metgezellen hadden de verheven taak om de woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te horen, te onthouden en door te geven en zij namen deze taak uiterst serieus. Zij hebben overleveringen doorgegeven met daarin de kleinste details beschreven. Situaties die wij vandaag de dag zouden vergeten, onthielden zij en gaven zij door. De metgezellen (en ook degenen die na hen kwamen) hebben een zeer belangrijke rol gespeeld bij het doorgeven van uitspraken, bevestigingen en handelingen van de Pofeet (vrede en zegeningen zij met hem). Zij hebben er, met de wil van Allah, voor gezorgd dat wij tot op de dag van vandaag nog steeds in staat zijn om de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te volgen en om de islam te praktiseren op basis van de Koran en de sunnah op basis van het begrip van de metgezellen van Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem). Bekijk verschillende overleveraars.

Na de overleveraars kwamen de verzamelaars, zoals Bukharie en Muslim, die een grote rol hebben gespeeld bij het overbrengen van ahadith, zodat we het vandaag de dag alsnog kunnen gebruiken. Zij hebben grote reizen gemaakt en vele mensen gesproken om overleveringen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te verkrijgen. Hun eisen die zij stelden aan overleveraars waren streng, maar wel rechtvaardig. Het kwam zelfs voor dat een verzamelaar een lange reis afgelegd had, de hadith wilde opnemen, maar dat hij erachter kwam dat de overleveraar niet betrouwbaar genoeg was en terugkeerde, zonder hadith. Zij hebben de overleveringen vastgelegd in hun boeken, zodat wij er tot op de dag van vandaag nog altijd nut van kunnen hebben.

Prijs Allah de Verhevene, want Hij is Degene Die ons in staat stelt om blijvend te profiteren van de prachtige woorden in de Koran en in de verschillende ahadith. Moge Allah deze kennis niet van ons wegnemen en ons in staat stellen om de woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te blijven overbengen, ook naar volgende generatie. Deze taak is nu aan jou en mij.

Een aantal bekende verzamelingen van hadith werden gemaakt door Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa’i, Imam Abu Dawood, Imam At-Tirmizi en Imam Majah. Er zijn er ook vele andere.

Net zoals bij de Koran, geldt ook hier de waarschuwing dat het doorgronden van de sunnah en het islamitisch rechtskader in de islam vele jaren hogere studies vergt. Men kan dus niet zomaar wat uitspraken citeren en dan stellen dat dit de algemene leer is van de islam. Het zouden net zo goed een reeks uitzonderingsmaatregelen kunnen betreffen. Het is niet omdat met een atlas in huis heeft dat men een aardrijkskundige heeft, zo ook is het niet omdat met een hadith collectie staan heeft dat men een rechtsgeleerde is.

Omdat moslims niet allemaal dergelijke hoge studies kunnen doen, laten moslims dit werk over aan Islamitische geleerden of imams.  Zij hebben de vereiste kennis. Zij vragen dan aan een geleerde wat de Islam hen voorschrijft in deze of gene situatie. Het antwoord daarop, is een fatwa. Een fatwa is dus helemaal geen islamitisch doodsoordeel, maar gewoon de opinie van een geleerde die zich daarvoor baseert op de koran en de sunnah, in antwoord op een vraag gesteld door om het even wie over om het even wat. Fatwas kunnen over van alles gaan, sociologische vraagstukken, dagelijkse zaken, etiquette, economie, of wat dan ook.

Een hadith heeft twee delen: een isnad en een mat’n. De isnad is de lijst van personen die het bericht hebben overgeleverd. Het woord isnad betekent eigenlijk “steun” of “grondslag”, omdat de betrouwbaarheid en de juistheid van de inhoud van een hadith wordt geacht gegarandeerd te zijn door de betrouwbaarheid van deze lijst, en van de in deze lijst genoemde moslims. Een isnad dient terug te gaan tot op de Profeet zelf, of tot op een van zijn metgezellen.

In vertaling van een isnad komt de formule “op gezag van” uiteraard regelmatig voor. Het Arabische gebruik daarvoor het voorzetsel ‘an. De inhoud van de hadith wordt mat’n genoemd. Er bestaan Arabische teksten waarin de lezer geconfronteerd wordt met steeds haast dezelfde mat’n met iedere keer verschillende isnads. Maar zelfs als de mat’n van twee ahadith geheel gelijk zijn, dan is er toch sprake van twee ahadith omdat er verschillen zijn in de isnad.

De isnad speelt dus een belangrijke rol in de wetenschap van de hadith, omdat op haar basis men een uitspraak kan doen betreffende de betrouwbaarheid van de overlevering. De personen in de keten van overlevering moesten aan de hoogst mogelijke eisen van betrouwbaarheid voldoen, wilde een hadith waarin zij als overleveraar voorkomen geaccepteerd worden alszijnde “betrouwbaar”. Bijvoorbeeld, imam Boechari reisde eens honderden kilometers om een man te bezoeken, die hem mogelijker een hadith van de Profeet (saw) zou kunnen vertellen. Na een zware reis kwam imam Boechari aan op de plaats van bestemming. Daar zag hij dat de bewuste man buiten zijn huis stond en bezig was zijn paard dat verderop aan het grazen was, met een lege haverzak naar zich toe te lokken. Imam Boechari concludeerde hierop dat de man onbetrouwbaar was, hij ‘loog’ immers tegen zijn paard, en vertrok daarop onmiddellijk, zonder ook maar één woord met de man te wisselen. Deze anekdote laat duidelijk zien hoe nauwkeurig en veeleisend Imam Boechari was bij het verzamelen van de hadith.

Voorbeelden van verdere vereisten die gebruikelijk werden gesteld aan de personen die voorkwamen in de isnad zijn:

 • De naam, bijnaam, titel, afkomst en het beroep van de persoon moest bekend zijn.
 • De persoon mocht geen enkele leugen gesproken hebben over een Hadith van de Profeet (saw).
 • De persoon mocht nooit van een misdaad beschuldigd zijn.
 • De persoon mocht niet ooit bij andere voorvallen een leugen hebben verteld.
 • De persoon mocht niet bij herhaling fouten of grove overtredingen gemaakt hebben.
 • De persoon moest bekend staan als over een goed geheugen te beschikken.

Om als “saheeh (betrouwbaar)” geclassificeerd te kunnen worden, stelden de grote verzamelaars van de ahadith dus zware vereisten aan degenen genoemd in de isnad. Vandaag de dag nog bestaan de boeken waarin deze personen en hun afkomst (stamboom) uitvoerig wordt beschreven. Gezien deze hoge eisen is het onjuist om te stellen dat de hadith in het algemeen onbetrouwbaar zijn. [bron Expliciet: “de hadith”, en “Over de Hadithwetenschappen”]

 

 

Vraag:

Waarom dienen wij de Soennah van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) te volgen en niet gewoon de Koran? En waarom moeten wij een specifieke Madhhab (stroming) volgen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De eerste vraag kan enigszins als vreemd en verrassend gezien worden door praktiserende moslims. Hoe kan iets wat overduidelijk tot de fundamenten van de Islam behoort, een zaak van discussie en debat worden? Maar aangezien deze vraag gesteld is, zullen we – met de Wil van Allah – de basisprincipes en grondbeginselen uitleggen van het belang van de Soennah, de verplichting om deze te volgen en de uitspraak over degenen die het weigeren te volgen. Daarnaast zullen wij degenen die twijfelen, en de afgedwaalde groepering die zichzelf de “Qoer’aaniyyoen” (de Koran heeft niets met hen te maken) noemen weerleggen. Met de Wil van Allah zal deze discussie ten goede komen aan iedereen die de waarheid hierover wil begrijpen.

1. De Koran spreekt over het belang van de Soennah:

Allah, de Verhevene, zegt bijvoorbeeld (interpretatie van de betekenis):

“Wie de Boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah…”

(Soerat an-Nisaa’:80)

Allah, de Verhevene, omschreef gehoorzaamheid aan de Profeet (vrede zij met hem) als een onderdeel van gehoorzaamheid aan Hem. Vervolgens maakte Hij een verbinding tussen gehoorzaamheid aan Hem en gehoorzaamheid aan de Profeet (vrede zij met). Hij, de Verhevene, zei (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper…”

(Soerat an-Nisaa’: 59)

 • Allah waarschuwt ons om niet tegen de Profeet (vrede zij met hem) in te gaan, en stelt dat degenen die hem ongehoorzaam zijn eeuwig verdoemd zullen zijn in de Hel. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Laten degenen die zijn bevel ongehoorzaam zijn opletten dat een beproeving hen treft of een pijnlijke bestraffing hen treft.”

(Soerat an-Noer: 63)

 • Allah heeft het gehoorzamen van Zijn Profeet (vrede zij met hem) tot een religieuze verplichting gemaakt. Het bieden van weerstand of het bestrijden ervan is een teken van hypocrisie. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig.”

(Soerat an-Nisaa’: 65)

 • Allah beveelt Zijn dienaren om gehoor te geven aan Hem en Zijn Boodschapper. Zo zegt Hij (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, geef gehoor aan Allah en aan de Boodschapper wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft…”

(Soerat al-Anfaal: 24)

 • Ook beveelt Allah Zijn dienaren om alle geschillen aan de Profeet (vrede zij met hem) voor te leggen. Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…Als jullie over iets van mening verschillen, leg het dan voor aan Allah en de Boodschapper…”

(Soerat an-Nisaa’: 59)

2. De Soennah zelf geeft het belang van de Soennah aan

Aboe Raafic en anderen verhaalden bijvoorbeeld dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Ik wil niemand van jullie steunend op zijn bank zien en, wanneer hij van mijn bevelen of verboden hoort, zegt: “Ik accepteer het niet, we hebben een dergelijke zaak niet in het Boek van Allah gevonden.” Aboe cIesa zei: “Dit is een overlevering die Sahieh Hasan is.

(Soenan at-Tirmidhie, Shaakir, nr. 2663)

Al-Irbaad ibn Saariyah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Zou iemand van jullie – al steunend op zijn bank – denken dat Allah slechts in de Koran zou beschrijven wat verboden is? Ik zeg jullie, bij Allah, dat ik jullie heb gewaarschuwd, en jullie zaken heb bevolen en verboden die net zo belangrijk zijn als wat er in de Koran te vinden is, als het niet meer is.”

(Aboe Daawoed, Kitaab al-Khiraadj wal-Imaarah wal-Fay)

 • Aboe Daawoed heeft ook verhaald van al-Irbaad ibn Saariyah dat hij zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ging ons op een dag voor in het gebed, waarna hij zich tot ons wendde en ons zwaar berispte. Hij (vrede zij met hem) zei: Houd jullie vast aan mijn Soennah(handelswijze)en de Soennah van de rechtgeleide kaliefen na mij. Hecht jullie hieraan en hou je hieraan vast.”

(Sahieh Aboe Daawoed, Kitaab us-Soennah)

3. De geleerden zijn het eens (Idjmaacover het belang van de Soennah

Imam ash-Shaaficie zei: “Ik ken niemand van onder de metgezellen en de Taabicien die een overlevering van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) verhaalde zonder het te accepteren, zich eraan te houden en te bevestigen dat dit Soennah was. Degenen die na de Taabicien kwamen en degenen die wij ontmoetten deden hetzelfde. Zij accepteerden allemaal de overleveringen en namen deze aan als Soennah, prezen degenen die ze volgden en bekritiseerden degenen die hier tegenin gingen. Eenieder die afweek van dit pad zou door ons aangemerkt worden als iemand die afgeweken is van de weg van de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) en de geleerden die hen volgden, en zouden beschouwd worden als één van de onwetenden.”

4. Het gezonde verstand geeft het belang van de Soennah aan

Het feit dat de Profeet (vrede zij met hem) de Boodschapper van Allah is, geeft aan dat we alles moeten geloven wat hij zei en dat we ieder bevel dat van hem afkomstig is moeten opvolgen. Het is vanzelfsprekend dat hij (vrede zij met hem) ons dingen heeft verteld en instructies heeft gegeven als aanvulling op wat er in de Koran staat. Het is nutteloos om een onderscheid te maken tussen de Soennah en de Koran wanneer het gaat om het naleven ervan en gehoorzaamheid hieraan. Het is dan ook verplicht om te geloven in wat hij (vrede zij met hem) ons verteld heeft en om zijn bevelen te gehoorzamen.

Het oordeel over degenen die het belang van de Soennah ontkennen, is dat zij ongelovigen zijn. Dit omdat zij een welbekend en onbetwistbaar onderdeel van de religie verwerpen en ontkennen.

Wat betreft de vraag of een moslim verplicht is om een bepaalde wetschool te volgen; het antwoord hierop is dat hij dat niet hoeft te doen. De gemiddelde moslim volgt de Madhhab van zijn Moefti, of geleerde die hij raadpleegt voor religieuze oordelen. Hij moet die vrome geleerden die hij vertrouwt (wanneer nodig) om adviezen vragen. Als een persoon voldoende kennis heeft om onderscheid te maken tussen welk bewijs en mening sterker is, dan moet hij de mening volgen van de geleerde die het sterkst ondersteund wordt door de Koran en de Soennah.

Het is acceptabel voor een moslim om één van de vier bekende wetscholen te volgen, op voorwaarde dat hij begrijpt dat de waarheid van een bepaalde kwestie bij een andere wetschool kan liggen. In dat geval moet hij de mening van zijn eigen wetschool negeren en de waarheid volgen. Het doel van de moslim is het volgen van de waarheid die in overeenstemming is met de Koran en de Soennah. De wetscholen van de Fiqh zijn slechts een middel om de Ahkaam (regels) te bereiken die gebaseerd zijn op de Koran en de Soennah. Zij zijn niet de Koran en Soennah zelf.

We vragen Allah om ons de Waarheid te laten zien en ons te helpen deze te volgen, en om ons de valsheid te tonen en ons te helpen deze te vermijden. Moge Allah onze Profeet Mohammed zegenen.

 

Video: Het belang en de autoriteit van de sunnah.

Koran en Sunnah: Tekst en uitleg: Theorie en praktijk.

2 reacties op “Sunnah & Hadith”

 1. Asalaam oe3alykoem wa rahmatoellah wa barakatoellah

  mijn vraag is zouden jullie baraka ALLAH oefiekoem eens voor mij en paar ,
  hadith’s kunnen opzoeken of het is toegestaan mee te doen aan en veiling ?
  want is nog al dringend nodig en heb ondertussen al zo veel gehoord maar wil liever bewijzen .

  salaam oe3alykoem

  umm lamya

  wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh zuster hier heeft u antwoord. http://islamqa.com/en/2150

Reacties zijn gesloten.