Gebedstijden – Imsak – Begin Ramadan

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, Genadevolle.

Gebedstijden; de moskeebesturen kunnen erover meepraten. Enerzijds hebben we de Turkse moskeeën  (Diyanet/Milli Gorus) die vanuit Turkije instructies ontvangen, en de overige niet-Turkse moskeeën die op hun beurt eigen regels hanteren.

Tijdens de Ramadan is het ieder jaar raak; onenigheid over de gebedstijden. Wanneer is het Fadjr; om 02:13 of pas om 04:05? Waarom houden een aantal mensen zich aan de “Imsak”; bestaat dit überhaupt wel in de Islam? Waarom berekenen Turken wanneer de maand Ramadan aanbreekt, terwijl Marokkanen wachten totdat ze de nieuwe maan kunnen zien?

Al deze vragen zullen we met de Wil van Allah beantwoorden.

Gebedstijden

Zoals we in de inleiding al hebben vermeld, houden veel Nederlandse en Belgische Moskeeën andere gebedstijden aan dan andere moskeeën. Veel ‘Turkse’ Moskeeën krijgen hun gebedstijden vanuit Turkije (Duitsland) gedicteerd, de ‘Marokkaanse’ Moskeeën maken hun gebedstijden doorgaans zelf.  Soms worden er online gebedstijden aangehouden van Islamic Finder, waarvan men de tijden klakkeloos overneemt. Daarnaast heb je nog de verschillende wetsscholen waarbij er een andere berekeningsmethode kan worden gehanteerd voor de verschillende tijden.

Wie verschillende gebedstijden met elkaar vergelijkt, komt er al vrij snel achter dat de drie middelste gebeden (dohr, asr en magrib) bijna altijd gelijk zijn; de verschillende tijden hebben dus voornamelijk te maken met het Fadjr (ochtend) en met Ishaa (avond) gebed.

Een aantal broeders hebben het heft in eigen handen genomen, en hebben op een weiland buiten de stad de verschillende (online) berekenmethoden met elkaar vergeleken, en gekeken wanneer het daadwerkelijk Fadjr is.

De broeders/Sheikhs die onze berekeningsmethode ondersteunen zijn:

Moskeeën uit de volgende steden hanteren de berekeningsmethode “ISNAFadjr +20:

 • Amsterdam (De Blauwe Moskee)
 • Breda
 • Den Haag (*)
 • Tilburg (El-Feth & Assunnah Noord)
 • Etten-Leur
 • Oosterhout (Al-Mohsinin)
 • Zundert
 • Bergen op Zoom
 • Roosendaal

Hierbij is uitgekomen dat men het beste de “ISNA”-methode kan hanteren; 15 graden. Zelfs met de ISNA-methode, bleek dat de tijden niet 100% kloppen; Fadjr bijvoorbeeld, brak volgens de broeders pas na 20 minuten aan na de vermeldde tijdstip volgens IslamicFinder.org.  Deze online-tijden kan men echter niet altijd volgen, daar het verschil bij Fadjr op sommige dagen 10 minuten is vergeleken met de dag ervoor (wat hoogstwaarschijnlijk onmogelijk is).

Wat nu?

Het is duidelijk dat de precieze tijden niet altijd even duidelijk zijn. Wij adviseren de moskeegangers om de kwestie aan te kaarten bij de moskeebesturen zodat we met de Wil van Allah ooit tot een unanieme conclusie mogen komen.

Steeds meer Nederlandse Moskeeën berekenen de gebedstijden aan de hand van de “ISNA”-methode, waarbij ze de tijden voor Fadjr met 20 minuten vertragen. Ze tellen dus altijd 20 minuten bij het Fajrgebed op (om op de Juiste Fadjr uit te komen). Vergeet hierbij dus niet dat IslamicFinder soms extreme schommelingen kent tussen twee dagen!

Hier volgt een lijst met enkele steden met daarbij de gebedstijden (vergeet dus niet om bij Fadjr 20 minuten erbij te rekenen!)

 

Aanbreken Ramadan

Vraag:
Is het toegestaan voor de moslim om uit te gaan van astronomische berekeningen in het bepalen van het begin en einde van de maand Ramadan of dient de nieuwe maan waargenomen te worden met het oog?

Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

De Islamitische Wetgeving is de wetgeving van gemak en geldt voor iedereen, zowel de djinns en de mensen, ongeacht of het nu geleerden of leken betreft, beschaafd of onbeschaafd. Vandaar dat Allah het achterhalen van de tijden van aanbiddingen simpel heeft gemaakt. Hij heeft zowel het aanbreken en verstrijken van deze tijden gekoppeld aan bepaalde tekenen. Zo is de zonsondergang een teken voor het aanbreken van het avondgebed en het verstrijken van het namiddaggebed. En zo is het verdwijnen van de avondschemering een teken voor het aanbreken voor het late avondgebed. Allah heeft het aanschouwen van de nieuwe maan een teken laten zijn voor het begin van de volgende maand. En Hij droeg ons niet op om het begin van de nieuwe maand uit te rekenen aan de hand van astronomische berekeningen waartoe slechts enkelen in staat zijn.

De Koran en de Soennah spreken van het aanschouwen van de nieuwe maan als teken voor het begin van de maand Ramadan, zoals ook het zien van de volgende nieuwe maan de maand Shawwaal inluidt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wie van jullie de (maan van de nieuwe) maand ziet, laat hem dan vasten.”

(Soerat al-Baqarah: 185)

“Zij vragen jou over de manen. Zeg: ,,Zij zijn tijdsaanduidingen voor de mensen en (voor het vaststellen van de tijd van) de Hadj.”

(Soerat al-Baqarah: 189)

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Als jullie hem (de nieuwe maan) zien, vast dan en wanneer jullie hem (de volgende nieuwe maan) zien, eindigt dan het vasten. Maar als hij niet waar te nemen is, voltooit dan de maand (Ramadan) tot dertig (dagen).”

De Boodschapper (vrede zij met hem) liet het vasten afhangen van het aanschouwen van de nieuwe maan, zoals hij het beëindigen ervan hier ook van liet afhangen. Hij verbond dit niet aan astronomische berekeningen. Aan deze handelwijze hielden de metgezellen zich in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) en in de tijd van de rechtgeleide kaliefen, en ook degenen die na hen kwamen van de drie beste generaties weken niet af van deze handelwijze.

Al met al kunnen wij concluderen dat het terugvallen op astronomische berekeningen voor het bepalen van het begin en het einde van de maand Ramadan een religieuze innovatie is, waar geen bewijzen voor te vinden zijn in de Islamitische Wetgeving. Het goede, al het  goede zit hem in het volgen van onze vrome voorgangers als het gaat om godsdienstige zaken. En het slechte, al het slechte zit hem in alle innovaties die aan het geloof zijn toegevoegd.

Moge Allah ons, jou en alle moslims behoeden voor de verborgen en openlijke beproevingen.

En Allah weet het beter.

Permanente commissie voor het geven van Fataawa, bestaande uit:

Zijne Eminentie sheich Bin Baaz
Zijne Eminentie sheich cAbdur-Razzaak cAfiefi
Zijne Eminentie sheich cAbdullah ibnoe Qacoed
Zijne Eminentie sheich cAbdullah ibnoe Ghadyaan

Het ochtendgebed: Fadjr, de juiste en valse Fadjr

بسم الله الرحمن الرحيم

Bismil-Lâhir-Rahmânir-Rahiem

Alle lof is aan Allaah, de Heer der werelden. Hem Alleen aanbidden wij en Hem Alleen vragen wij om hulp. Degene die door Allaah wordt geleid, kan door niemand misleid worden en wie Allaah laat dwalen kan door niemand geleid worden. En ik getuig dat er geen godheid is – die het recht heeft om aanbeden te worden – behalve Allaah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Het probleem rondom de gebedstijden gedurende de maand Ramadhaan is een landelijk probleem.

De kalenders die voor het bekend maken van de gebedstijden zijn, worden immers door mensen gemaakt en hebben geen [عِصْمَة] [‘Isma] (geen onschendbaarheid).

Veel kalenders zijn ook gemaakt door mensen die weinig kennis hier over hebben, en het zijn ook mensen die zonder kennis die elk jaar hierover onnodig discussiëren.

Deze zaak behoort tot de Dien (de religie) van Allaah  en niet iedereen is op de hoogte van de regelgeving hieromtrent. Het feit dat Moslims elk jaar hierover discussiëren en nooit met een duidelijk resultaat eindigen is niet vreemd. Dit komt gewoon door gebrek aan kennis. De onwetendheid bij sommige moskeebesturen maakt dit probleem alleen maar erger.

De gebedstijden behoren gebaseerd te zijn op bewijzen uit het Boek van Allaah , de Soennah van Zijn Profeet  en op taawaa van de geleerden. Er zijn helaas kalenders in omloop die ½  uur tot ¾ uur van elkaar verschillen betreffende Salaat El-Fadjr. Wat betreft de tijden van Salaat El-Maghrib en El-‘Ishaa zijn de verschillen niet echt groot maar dit verschil wekt ook onnodige discussie op.

Het feit dat er veel kalenders in omloop zijn met bepaalde (onjuiste) gebedstijden, wil niet zeggen dat de tijden die op deze kalenders staan juist zijn. Men moet onderzoeken wat de juiste tijden zijn!

Voor meer duidelijkheid, lees de informatie hieronder.

 

El-Fadjr is twee soortig: de juiste El-Fadjr en de valse El-Fadjr. Zie de foto’s hieronder:

الفجر الكاذب De valse El-Fadjr
الفجر الكاذب
De valse El-Fadjr
الفجر الصادق De juiste El-Fadjr
الفجر الصادق
De juiste El-Fadjr

Deze heeft de Profeet  El-Fadjr El-Kaadhib genoemd. Letterlijk staat het voor: de leugenachtige  El-Fadjr. En El-Fadjr As-Saadik, letterlijk betekent dit de waarachtige El-Fadjr. Dit is bevestigd door de Profeet  in tal van Ahaadieth. Hij maakte onderscheid tussen beide in hun eigenschappen en regelgeving. Hij zei in de door Djaabir Ibn Abillaah  verhaalde Hadieth: “El-Fadjr is twee soortig: El-Fadjr die op de staart van een wolf lijkt (verticale verlichtingsstrook), daarop is het gebed (El-Fadjr gebed) Haraam (niet toegestaan), terwijl het eten toegestaan is, en wat betreft El-Fadjr waarvan de verlichting horizontaal is, daarop is het gebed toegestaan en het eten Haraam”. Overgeleverd door El-Bayhaqie, El-Haakim en authentiek bevonden door Sheych El-Albaanie in Sahieh El-Djaami’ nr. 4278.

Het permanente comité voor Islamitisch onderzoek en Fataawaa is de volgende vraag gesteld:
Wat wordt er bedoeld met: de juiste El-Fadjr en de valse El-Fadjr en op welke van beide kunnen wij bidden?

Antwoord: de valse El-Fadjr is datgene wat vertikaal verschijnt aan de horizon, van boven naar beneden. Terwijl de juiste El-Fadjr datgene is wat horizontaal verschijnt, over de breedte van de horizon. En de tijd van (Salaat) As-Sobh begint met het verschijnen van de juiste El-Fadjr”.

Sheych Ibn Baaz (voorzitter), Abder-Razzak ‘Afiefie (vicevoorzitter) Abdoellaah El-Goedayyan (lid). (Fatwaa nr. 10666).

 

Sheych Ibn Oetheimien zei:
“ En de geleerden hebben gezegd dat er drie verschillen zijn tussen de juiste El-Fadjr en de valse El-Fadjr:

 1. Het eerste verschil: Is dat de eerste El-Fadjr vertikaal en niet horizontaal is. Deze verschijnt van het Oosten naar het Westen, de tweede (de juiste) verschijnt van het Noorden naar het Zuiden.
 2. Het tweede verschil: Is dat het donker wordt na de eerste El-Fadjr, omdat deze verlichting van korte duur is, terwijl het niet donker wordt na de tweede El-Fadjr, maar het wordt dan steeds lichter.
 3. Het derde verschil: Is dat de verlichting van de tweede El-Fadjr aangesloten is met de horizon en er is geen duisternis daartussen. En tussen de eerste El-Fadjr en de horizon is een duidelijke onderbreking te zien (in de verlichting) en er bevindt zich een duisternis daartussen.

 

Vraag: Zijn er regelgevingen betreffende de eerste (valse) El-Fadjr?

Antwoord: Sheych Ibn ‘Oetheimien zei: Nee, er zijn geen regelgevingen uit de Sharie’ah hieraan verbonden, nooit. Geen Imsaak voor het vasten, noch is Salaat (El-Fadjr) toegestaan. De regelgevingen zijn aan de tweede El-Fadjr verbonden”. Einde citaat. Uit het boek: Ash-Sharh El-Moemti’ 2/107-108.    

 

Aan Sheych Mohammed Ibn Haadie El-Madkhalie heeft een broeder uit Nederland de volgende vraag gesteld:

Vraag: “We zitten met een probleem hier in Nederland met de gebedstijden omdat wij geen Adhaan hebben en dus afhankelijk zijn van gebedstijden (kalenders enz.) en op die tijden zien we dat Salaat El-Fadjr ongeveer twee uur voor Shorooq (vóór zonsopgang) is. Wat moeten we doen? En hoe te doen met het beginnen van het vasten, moeten we ons houden aan deze tijden van El-Fadjr of niet?”

Antwoord: “Het is pas El-Fadjr als het licht een beetje te zien is aan het oosten. Pas dan moet men zich onthouden van eten, drinken enz.

En wat betreft de tijden aanhouden (zoals bijvoorbeeld 2 uur voor Shorooq dan is dat niet toegestaan. Maar eerder moeten we ons houden aan wat te zien is”.

Sheych kwam toen met de Ayah uit soerat El-Baqarah:

{وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} سورة البقرة

De vertaling van deze Ayah is:{En eet en drink totdat jullie de witte draad (het licht) der dageraad kunnen onderscheiden van de zwarte draad (duisternis van de nacht) en maak daarna het vasten vol tot zonsondergang}. {Soerat El-Baqarah 187}. 

‘Adye Ibn Haatim  verhaalt: “Toen de volgende verzen werden geopenbaard: {En eet en drink totdat jullie de witte draad (het licht) der dageraad kunnen onderscheiden van de zwarte draad (duisternis van de nacht…}. Soerat El-Baqarah 187, nam ik twee draden, een zwarte en een witte, en bewaarde deze onder mijn kussen.´s Nachts bekeek ik deze steeds weer, maar ik kon er niets uit opmaken. Daarom ging ik de volgende ochtend naar de Profeet  en vertelde hem alles. Hij legde me uit: “Dat vers slaat op het donker van de nacht en het licht van de zonsopgang.” Overgeleverd door El-Boegaarie. Einde citaat.

:Sheych Ibn Saalih ‘Oetheimien rahimahoel-Laah

Vraag: Wij zien sommige gebedskalenders in de Ramadhaan waarop een rij staat, genaamd ‘Imsaak’. Dit is een tijd van 10 of 15 minuten vóór Salaat El-Fadjr die op de gebedskalender wordt gezet. Heeft dit een oorsprong in de Soennah of is het een innovatie?

Antwoord: Nee, dit behoort tot de innovaties! Het heeft geen oorsprong in de Soennah. Sterker nog, de Soennah is juist het tegenoverstelde, omdat Allaah  in zijn Almachtige Boek heeft gezegd:

{وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ}

En de Profeet  heeft gezegd: ‘Bilaal doet de oproep tot het gebed tijdens de nacht, eet en drink daarom totdat jullie de gebedsoproep van Ibn Oem Maktoem horen“.

Overgeleverd door Imâm Moeslim. Abdoellah Ibn Oemm Maktoem riep namelijk op tot het gebed, pas als de dageraad is aangebroken.

Deze ‘Imsaak’ waar sommigen zich aan houden is een toevoeging (een Bid‘ah) aan datgene wat Allaah  heeft voorgeschreven. Om deze reden is het vals, en het is extremisme m.b.t. de religie van Allaah . De Profeet  heeft voorzeker gezegd: “De extremisten (degenen die overdrijven in de religie) zijn ten onder gegaan, de extremisten zijn ten onder gegaan, de extremisten zijn ten onder gegaan.”

Bron: El-Manaahie El-Lafdhiyyah 201-202.

Dit waren de teksten uit El-Qor-aan, As-Soennah en de Fataawaa van de grote geleerden over de gebedstijden tijdens Ramadhaan en daarbuiten. Tevens is deze boodschap een waarschuwing aan het adres van de extremisten die van deze tijden een gelegenheid creëren om de moslimgemeenschap steeds naar de Bida’ (de innovaties) uit te nodigen en hen vervolgens in een chaotische situatie te laten belanden.

 

Moge Allaah  de moslims de juiste kennis schenken, zodat zij naar het juiste pad geleid kunnen worden, Aamien.

Moge Allaah Zijn Salaat en Zijn zegeningen over Zijn Profeet, zijn vrouwen en zijn metgezellen zenden.

Mohamed Ibn Mohamed Aboe Khalid (Tilburg, Sha’baan 1432 – Juli  2011)

 

Video (Nederlands ondertiteld): Uitleg over het Fadjr-gebed.

 

‘Imsak’

Vraag:

Bepaalde landen hanteren een tijdstip aan dat ongeveer tien minuten voor al-Fadjr plaatsvindt. Zij noemen dit tijdstip al-imsaak. Mensen beginnen op dat tijdstip met het zich onthouden van eten en drinken. Is deze handeling correct?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit behoort tot de nieuwlichterij (Bid3ah) en heeft geen grondslag in de Soennah. Tevens is dit tegenstrijdig met de Koran. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En eet en drink tot de witte draad (licht van de zonsopkomst) en de zwarte draad (van het duister) voor jullie te onderscheiden zijn tijdens al-Fadjr (ochtendschemering).”

(Soerat al-Baqarah: 187)

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Bilaal verricht de oproep tot het gebed tijdens de nacht, eet en drink daarom totdat jullie de gebedsoproep van Ibnoe oemmi Maktoem horen. Hij verricht namelijk de Adhaan pas tot de dageraad is aangebroken.”

Deze imsaak die sommige mensen hebben verzonnen, is een toevoeging aan wat Allah, de Verhevene, verplicht heeft gesteld. Dit wordt daarom ongeldig verklaard. Tevens behoort dit tot het overdrijven in het geloof.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De extremisten (degenen die overdrijven) zijn ten onder gegaan, de extremisten (degenen die overdrijven) zijn ten onder gegaan, de extremisten(degenen die overdrijven) zijn ten onder gegaan.”

(Moeslim)

En Allah weet het beste.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Vertaald door Al-Yaqeen, bron vanuit: Islamqa.com

Moge Allah subhanahu wa Ta3ala ons vergeven indien we een fout hebben gemaakt. Allah weet het best!

3 reacties op “Gebedstijden – Imsak – Begin Ramadan”

  1. Alhamdulillaah!is voor het eerstin jaren dat ik eindelijk een site vindt waar de juiste gebedstijden op staan.
   BarakAllahufik.

 1. As-salāmu ʿalaykum
  Ben van Antwerpen hier hebben we ook problemen
  Wat betreft al-fadjr gebed , volgens de kalender 21/05/2018 is al-fadjr om 03:24u
  Dit lijkt me veel te vroeg?

Reacties zijn gesloten.